Delfínci - důležité!!!

Milí rodiče, v pondělí 18. 12. a v úterý 19. 12. máme domluvené akce (divadlo a besedu). Je potřeba, aby děti v těchto dnech dorazily do MŠ do 7 hodin.

DĚKUJEME.

 

ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ

Realizace v rámci projektu EU šablony 2017, s registračním číslem:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004625

 

Cílem této aktivity je poskytnou rodičům dostatečné informace a prostor k zamyšlení nad problematikou přechodu jejich dítěte do ZŠ. Jsou blíže seznámeni s touto problematikou, v nabízené diskuzi se mohou poradit s odborníkem či vypůjčit odbornou literaturu.

Setkávání pomohou rodičům při volbě vhodných výchovných metod, pomohou identifikovat případné možné problémy a v neposlední řadě nabídnou i možné řešení při volbě prostředků nápravy. Pomohou s rozhodováním při odkladu školní docházky.

 

PRVNÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ

VE STŘEDU, 6. 12. 2017 v 16:00 hodin

v budově základní školy – učebna 7. třídy

 

Téma:

Společné vzdělávání aneb inkluze v MŠ

(Podpůrná opatření u dětí v mateřské škole, Plán pedagogické podpory)

 

Toto, dnes velmi aktuální téma, odpřednáší paní Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková, která externě spolupracuje s Katedrou speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě v Ostravě.

 

 

Přednáška je zcela zdarma a občerstvení zajištěno J J

 

 

V Sedlištích, 29. 12. 2017

 

 

 

Mgr. Renata Kupčová                                                                   RNDr., Mgr. Pavel Olšovský, Ph.D.

 vedoucí učitelka MŠ                                                                                       ředitel školy

 

 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

VÁNOČNÍ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI

 

Milí naši rodiče, srdečně Vás zveme na společné odpoledne, které se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince od 15 hodin v prostorách školní jídelny.

Čeká nás vánoční tvoření svícnu na štědrovečerní stůl a věneček na dveře.                                         

Vše potřebné k tvorbě zajistíme my, něco dobrého na zub vy J

Vybíráme: 50 Kč

Těšíme se na Vás!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPRVÉ DO ŠKOLKY…..

 

E- mail : ms.sedliste@seznam.cz

Internetové stránky MŠ : www.skolasedliste.wbs.cz

Fotky z akcí v MŠ :  www.anach.rajce.net

 

Telefon: třída Sluníčka a Včelky: 730 512 390
Telefon: třída Delfínci: 730 512 391 - předškoláci

Telefon ZŠ: 558 658 123

 

Dítě pro pobyt v mateřské škole potřebuje:

-     Pohodlné oblečení – ve třídě je stále udržovaná teplota okolo 22°C, proto není třeba dávat dětem teplé mikiny nebo punčocháče pod kalhoty.

-     Přezůvky – nejlépe klasické dětské papuče.

-     Oblečení pro pobyt venku – z hygienických důvodu je nutné! Děti by měly mít vhodné oblečení na pobyt venku dle aktuálního stavu počasí.

-     Náhradní oblečení – děti by měly mít ve školce rezervní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, tričko, …)

-     Pyžamo – pro odpolední odpočinek potřebuje dítě vlastní pyžamko s poutkem na každém dílu na pověšení

-      Hrníček – pro zajištění pitného režimu má každé dítě svůj vlastní hrníček, který se snadno pozná a používá ho během dne.

-     Hřeben – nutno označit a opatřit šňůrkou pro zavěšení.

-     Pokud dítě půjde domů  po obědě, donese si na odpolední svačinu podepsanou krabičku.

Osobní věci dětí je nutné označit!

 

Pokyny pro rodiče:

Odhlášení i přihlášení dítěte ze stravování – je nutno hlásit přímo vedoucí školní jídelny nejpozději do 6,00 hodin na tel. číslo: 730 512 389 nebo E-mailem - eatroom.sedliste@seznam.cz  

       Pokud dítě onemocní a nestihnete jej odhlásit do 6,00 hodin, je možno po předchozí domluvě první den stravu odebrat do jídlonosiče. Další dny nemoci to již možné není.

Odhlášení i přihlášení dítěte MŠ – je nutno hlásit do 8,00 hodin osobně nebo na výše uvedená telefonní čísla nebo email : ms.sedliste@seznam.cz

Příchod dětí do MŠ:  do 8°° hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: v době od 11,30. – 12.00°° hodin

        Důležité informace pro rodiče (vybíraní stravného, školného, akce dětí…) – budou vyvěšeny na nástěnce.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni nahlásit každou zdravotní změnu dítěte.

                            Konzultace nejasného je možná kdykoliv po telefonické domluvě v MŠ.

 

Do MŠ patří jen zdravé děti.

 

                

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

 


Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.


Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.


Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, po dobu 4 souvislých hodin denně,začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte

 -individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. 


Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.   vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole; vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky;

zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky


 

Všechny informace na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani
 

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

MŠ - 730 512 390

Třída delfínci - 730 512 391

Školní jídelna - 730 512 389


Zápis do MŠ proběhne 16.5.2017 od 14:00 do 18:00 v budově MŠ nad obecním úřadem. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Zapis-ms.pdf

Aktualni_kriteria_pro_prijeti_deti_do_ms_-_sk._r._2017-2018.pdfInformace ke stravování naleznete nyní v sekci Školní jídelna.

K odhlášení ze stravování můžete použít  e-mail  eatroom.sedliste@seznam.cz  nebo telefonní číslo 730 512 389


 

TOPlist