POSLEDNÍ TÝDEN PŘEDŠKOLÁKŮ - DELFÍNKŮ

 

STŘEDA

Pasování na školáky - sál KD, ovocný pohár se zmrzlinou. Dopolední akce

 

ČTVRTEK

Celodenní výlet na hrad Hukvaldy - s sebou batůžek, pláštěnku, 20,- Kč na zmrzlinu

(jídlo a pití zajištěno ze školní jídelny)

Případné jízdné hradíme z kulturního fondu.

 

Opékání párků

Pomůže nám a ohniště připraví pan Mojžíšek - náš dlouholetý spolupracovník :-) :-)

Párky a pečivo zajištěno z vlastní zdrojů. Pokud chcete něčím přispět, potěšil by koláč, ovoce, minerálky, zelenina k párkům....... Vy určitě na něco přijdete, nemám strach :-)

 

Spaní ve školce

Po opékání následuje již tradiční přespání ve školce a nebude chybět ani pyžamová party a večerní diskotéka.

Jen bych chtěla poprosit o ručník. Po loňských zkušenostech, kdy jsme byli všichni jako z udírny se musíme večer osprchovat. Děti už se těší, protože si to nacvičily ve škole v přírodě :-)

 

Díky moc. Renata Kupčová

                

Nový

Mateřská škola v Sedlištích bude v době hlavních prázdnin (mimořádný provoz) otevřena 

od 3. 7. do 21. 7. 2017

Mateřská škola bude uzavřena od 24. 7. 2017do 1. 9. 2017.

Školní rok 2017/2018 bude  zahájen v pondělí 4. 9. 2017.

 

Provoz o hlavních prázdninách:

6:00 hodin – 16:00 hod.

 

V tomto mimořádném období budou  zaměstnanci mateřské školy čerpat své řádné dovolené.

 Žádám rodiče o vyplnění docházky na měsíc červenec 2017 a zároveň upozorňuji, že se jedná o mimořádný provoz a tudíž prosíme rodiče, kteří jsou na rodičovské nebo mateřské dovolené nebo jsou bez práce, aby si své děti nechali doma.

Rodiče, kteří své dítě na prázdninový provoz přihlásí, jsou povinni úplatu uhradit předem (do 15. 6. 2017) u účetní školy nebo převodem z účtu. Úhrada školkovného je pro měsíc červenec snížena na polovinu, to znamená 250,- Kč na dítě.

 

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí (březen 2017)

 


Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.


Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.


Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, po dobu 4 souvislých hodin denně,začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte

 -individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. 


Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.   vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole; vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky;

zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky


 

Všechny informace na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani
 

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

MŠ - 730 512 390

Třída delfínci - 730 512 391

Školní jídelna - 730 512 389


Zápis do MŠ proběhne 16.5.2017 od 14:00 do 18:00 v budově MŠ nad obecním úřadem. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Zapis-ms.pdf

Aktualni_kriteria_pro_prijeti_deti_do_ms_-_sk._r._2017-2018.pdfInformace ke stravování naleznete nyní v sekci Školní jídelna.

K odhlášení ze stravování můžete použít  e-mail  eatroom.sedliste@seznam.cz  nebo telefonní číslo 730 512 389


 

TOPlist